Η Διονυσία Θεοδώρα για το Περιβάλλον

Μήνυμα για το Περιβάλλον

Web-TV

Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
«Πώς να προστατεύσουμε το Περιβάλλον σε καιρό οικονομικής κρίσης»
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011 13:57

Για να αντιμετωπίσει το χρέος και να βρει ξανά το δρόμο της, η χώρα μας χρειάζεται να φθάσει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν τρόποι, και το χρέος να μειώσουμε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε ανήθικη παγκόσμια περιβαλλοντική και οικονομική διακυβέρνηση.

Πρέπει να περάσουμε στην κατηγορία εκείνη των κρατών, που παρουσιάζουν την ονομαζόμενη «υψηλή ανάπτυξη». Δεν πρέπει να αφήσουμε λεπτό να χαθεί. Η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τη σταθερότητα και την απλοποίηση του νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου για τις επενδύσεις, από τη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων και από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Κυρίως, χρειάζεται να εστιάσουμε στην καινοτομία, τόσο την τεχνολογική, όσο και την επιχειρηματική. Να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, και ιδιαίτερα να ενισχύσουμε την καινοτομία στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Ακόμα να δούμε εκείνα τα νέα χαρακτηριστικά, που θα κάνουν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις μας πιο ανταγωνιστικές. Ετσι, θα συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Στα μεγάλα κι ανοικτά ενεργειακά ζητήματα, ο ελληνικός λαός είναι εναντίον της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να περάσουμε σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακος. Χρειάζεται λοιπόν, να επενδύσουμε και σε άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η γεωθερμία.  Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μια καλή επένδυση, αλλά και νέοι και πρόσθετοι πόροι μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από την ίδια την προστασία του περιβάλλοντος. Νέα οικονομικά εργαλεία πρέπει να εφαρμοστούν στην περιβαλλοντική πολιτική, ώστε να έχουμε εισοδήματα που θα προέρχονται από το περιβάλλον και θα καταλήγουν σε αυτό. Η ανταλλαγή πιστωτικών μονάδων βιοποικιλότητας, οι σύγχρονες μορφές οικολογικού τουρισμού, καθώς και τα αγροτικά βιώσιμα προϊόντα είναι μερικές από αυτές τις νέες μορφές εισοδήματος.

Υπάρχουν εξάλλου, και έχουν εφαρμοστεί διεθνώς με επιτυχία, εργαλεία μείωσης του χρέους με την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Πρόκειται για τα λεγόμενα debt for environment swaps, δηλαδή τα αντικαταλλάγματα του κρατικού χρέους με προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Μη κυβερνητικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αγοράζουν τμήμα του χρέους μιας χώρας και σε συνεργασία με το κράτος δανειολήπτη αναπτύσσουν προγράμματα για την προστασία της βιοποικιλότητας. Με ανάλογη προσαρμογή τέτοιες ρυθμίσεις μείωσης του χρέους θα μπορούσαν να εφαρμοστούν  και στην Ελλάδα.

Ας αναλάβουμε επίσης, πολιτική πρωτοβουλία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για  να επισπεύσουμε την τροποποίηση της αρχής της προσθετικότητας. Το προτείνω σαφέστατα τουλάχιστον για τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για το περιβάλλον. Ειδικά σε προγράμματα τα οποία στηρίζουν κερδοφόρες περιβαλλοντικές δράσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προκαταβάλει τα κοινοτικά κονδύλια, ώστε να ξεκινήσουν δράσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και έσοδα από τα οποία θα μπορούσαμε, σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, να πληρώσουμε το ποσοστό της εθνικής συνεισφοράς.

Οι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. Στα διαρθρωτικά ταμεία για το χρονικό διάστημα 2007- 2013 τρέχουν περιβαλλοντικά προγράμματα  ύψους 5 δις ευρώ, τα οποία εξασφαλίζονται μέσα από το ΕΣΠΑ, από επιχειρησιακά και περιφερειακά προγράμματα, το LIFE +, και τα προγράμματα διευρωπαϊκής συνεργασίας. Η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων για το περιβάλλον από τη χώρα μας έως τώρα, υπήρξε τουλάχιστον αναιμική. Δυστυχώς, μόνο το 3,4% του ΕΣΠΑ έχουμε χρησιμοποιήσει. Πρέπει να αναδιοργανώσουμε κατά τέτοιον τρόπο την διοίκηση, αλλά και να ενισχύσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, ώστε να απορροφήσουμε το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ως το 2013. Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να πάει χαμένο.