Η Διονυσία Θεοδώρα για το Περιβάλλον

Μήνυμα για το Περιβάλλον

Web-TV

Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
Οικολογική Υποβάθμιση του Πείρου Ποταμού
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2010 11:21

Προς τις Υπουργούς:

  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  • Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Πείρος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Αχαΐας. Πηγάζει από τα ανατολικά του Ερύμανθου και χύνεται στον Πατραϊκό κόλπο. Στον Πείρο χύνεται ο μικρός ποταμός Τυθεύς. Σήμερα στο Δήμο Τριταίας και στα χωριά Χαυκάλι και Τόσκες κατασκευάζεται το Φράγμα Πείρου-Περαπείρου, με σκοπό την ύδρευση της Πάτρας και της Βιομηχανική περιοχής ΠατρώνΗ οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000/60 για τα νερά θέτει το πλαίσιο δράσης όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων τους προκειμένου να επιτευχθεί «καλή» οικολογική ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων τους μέχρι το έτος 2015 και να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμισή τους, με στόχο να διασφαλισθεί η υγιής λειτουργία των υδρόβιων οικοσυστημάτων.

Στο με το υπ’ αρ. πρωτ. 632Β/22-01-2010 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου – ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ότι η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του Υπουργείου σας ενημέρωσε πως σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε και αξιολόγησε στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συμπεραίνεται ότι «ως προς το μεγαλύτερο μέρος του ο ποταμός Πείρος χαρακτηρίστηκε ως καλής κατάστασης, ενώ ένα μικρό του μέρος στην περιοχή των εκβολών, μετά τη συμβολή με τους Παραπείρο και Σερδίνη χαρακτηρίστηκε ‘σε κίνδυνο’ (at risk) μη εκπλήρωσης του περιβαλλοντικού στόχου της Οδηγίας για καλή οικολογική κατάσταση». Δεν αναφέρεται όμως η χρονολογία της πραγματοποίησης της έρευνας που έφερε τα ως άνω αποτελέσματα.Δειγματοληψίες και εν συνεχεία χημικές, υδρομορφολογικές και βιολογικές αναλύσεις σε έντεκα θέσεις κατά μήκος των ποταμών Πείρου-Παραπείρου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εκτιμηθεί η οικολογική ποιότητα των υδάτων αυτών, έφεραν αντίθετα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, περισσότερο από το ήμισυ του μήκους των ποταμών Πείρου-Παραπείρου δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΕ και η οικολογική τους ποιότητα εκτιμάται από «φτωχή» έως «μέτρια». Τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας στον ποταμό που πραγματοποίησε και η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι ανησυχητικά: παρατηρείται αύξηση των μικροβιακών φορτίων στη διάρκεια της ροής του ποταμού, ενώ και ο δείκτης κολοβακτηριοειδών στις εκβολές του ποταμού είναι αυξημένος. H ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων του ποταμού αποδίδεται σε αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, καθώς και στην παρουσία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Τα χημικά απόβλητα που απορρίπτονται στην κοίτη του ποταμού έχουν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση των νερών του και κατ’ επέκταση τη θαλάσσιας περιοχής στην οποία εκβάλει.

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας των νερών των ποταμών από τα παντοειδή απόβλητα, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητά τους με τελικό στόχο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60 για διασφάλιση «καλής» οικολογικής ποιότητας μέχρι το έτος 2015 και να παύσει η περιβαλλοντική καταστροφή που λαμβάνει χώρα στον μεγαλύτερο ποταμό της Αχαΐας.

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

1) Αν, πότε και πώς προτίθεστε να προβείτε σε αποτελεσματικές ενέργειες για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος εν γένει, το οποίο μαστίζεται από παρόμοιες παράνομες τακτικές των παραποτάμιων βιομηχανιών και οικισμών σε ολόκληρη την επικράτεια;

2) Αν, πότε και πώς προτίθεσθε να προωθήσετε και να προχωρήσετε στη δημιουργία μέτρων και εγκυκλίων με στόχο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία από την μόλυνση του Πείρου ποταμού;

3) Αν, πότε και πώς προτίθεσθε να προωθήσετε και να προχωρήσετε στη δημιουργία αποτελεσματικών μέτρων, καθώς και αποτελεσματικού συστήματος εφαρμογής τους με στόχο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ώστε να προστατευτεί η υδρόβια ζωή και το φυσικό περιβάλλον από την μόλυνση του Πείρου ποταμού;

4) Καθώς η έναρξη εκπόνησης των Σχεδίων Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος της Δυτικής Ελλάδας έχει προγραμματιστεί για το 2010 και βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρισκόμαστε, ποια μέτρα από αυτά που αναφέρετε στο ως άνω υπ’ αρ. πρωτ. 632Β/22-01-2010 έγγραφό σας (ήτοι προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών -εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων- και υπόγειων υδατικών συστημάτων) έχετε ολοκληρώσει ή δρομολογήσει, και πότε θα έχει ολοκληρωθεί το Σχέδιο Διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού.

5) Στο ως άνω υπ’ αρ. πρωτ. 632Β/22-01-2010 έγγραφό σας αναφέρετε πως η Ε.Υ.Ε.Π. θα προβεί σε διευκρίνιση των θιγόμενων στις σχετικές ερωτήσεις και αναφορές σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ν.Α. Αχαΐας επιδιώκοντας περαιτέρω ενεργοποίησή τους και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα εντάξει στον προγραμματισμό της νέο έλεγχο. Ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών σας;