Η Διονυσία Θεοδώρα για το Περιβάλλον

Μήνυμα για το Περιβάλλον

Web-TV

Νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
Δημιουργία παγκόσμιου οργανισμού περιβάλλοντος
Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2010 10:13

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Προς τoν Υπουργό Εξωτερικών

Το σύστημα της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, το οποίο διαμορφώθηκε σε μια «αθώα» περιβαλλοντικά εποχή μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου όταν δεν υπήρχαν ακόμα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν είναι πλέον υπό τις σημερινές περιβαλλοντικές συνθήκες αποτελεσματικό. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού ανάμεσα σε διαφορετικά διεθνή θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) που είναι υπεύθυνοι να αποφασίζουν για περιβαλλοντικά θέματα, χωρίς όμως κανένας από αυτούς να έχει ως κύριο σκοπό και αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος.

Ομοίως δεν επιτυγχάνεται συντονισμός στην έρευνα για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην εφαρμογή αυτής και στη χρήση περιβαλλοντικών τεχνολογιών.


Η ανεπάρκεια του συστήματος της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης επιτείνεται από την ύπαρξη πληθώρας διμερών και πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών που δεν έχουν συστημικό χαρακτήρα. Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών αποτελούν συχνά μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία που δεν οδηγεί πάντα σε αποτελέσματα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνονται πολλές φορές διαφορετικές λύσεις για το ίδιο ζήτημα ή να επιτυγχάνεται η λύση ενός προβλήματος αλλά παράλληλα να δημιουργείται ένα νέο. Έτσι τα υφιστάμενα διεθνή θεσμικά όργανα αποδεικνύονται ακατάλληλα για την επαρκή προστασία του περιβάλλοντος.

Το σύστημα της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης αναδεικνύεται αδύναμο να αντιμετωπίσει την παγκόσμια οικολογική κρίση. Η δημιουργία ενός ισχυρού και ανεξάρτητου παγκόσμιου οργανισμού περιβάλλοντος που θα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος ή η ενίσχυση και ανάδειξη του υπάρχοντος Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) σε ανεξάρτητο Οργανισμό κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ενδέχεται να αποτελέσει αποτελεσματική λύση.

Ερωτούνται οι Υπουργοί:

Ποια είναι η θέση του Υπουργείου σας ως προς τη σύσταση ενός ισχυρού και ανεξάρτητου παγκόσμιου οργανισμού περιβάλλοντος με πρωταρχικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος ή την ενίσχυση και ανάδειξη του υπάρχοντος Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP);